Solitude

Cảnh như thị, nhân như thị

Nam phương biên thảo
Author: Trường An

Năm 1643, chiến tranh Hà Lan - Chân Lạp nổ ra. Sau 2 năm chiến đấu và tiêu diệt gần 200 quân lính Hà Lan, nhà vua Chân Lạp lúc ấy là Ponhea Chan đã hoàn toàn đẩy lui ảnh hưởng Tây dương khỏi đất nước đến hơn 2 thế kỷ.

Năm 1688, quân Đại Thành (Xiêm La cũ) dưới sự chỉ đạo của vua Phetracha tấn công vào đồn lũy quân Pháp đang chiếm giữ Bangkok. Sau 4 tháng chiến tranh, người Pháp phải rút lui và không thể quay trở về Đông Dương cho đến cả thế kỷ sau.

Tại vùng biển Nam Việt Nam, những thế kỷ 16-18, các chúa Nguyễn liên tục đánh lui các cuộc xâm lấn của hải tặc Nhật Bản, Tề Ngôi, quân Hà Lan, Anh... Những đất nước trong vùng biển giao thoa của Đông và Tây luôn sống trong những cơn sóng cuồn cuộn không ngừng.

Mục lục


Copyright © Trường An. All rights reserved.