Blog - One sentence
Giao tình tợp chén chiêm bao, ngựa Hồ thôi gió bấc nào đạp xuân. Đây người áo đỏ tầm xuân, đấy đi tang trắng mấy lần trùng quan.
26. Hàn áo mạc đàm tang hải sự
Hàn áo mạc đàm tang hải sự, tương quân đồng tận thử hương bôi   Những ngày cuối tháng bảy, […]
25. Hữu khách cư nhiên đăng lũng đoạn
Hữu khách cư nhiên đăng lũng đoạn, xung hàn bất tất ẩm thuần giao   Sợ Mạc Hầu Hy bỏ […]
24. Tùng nhiên hoả thụ tàng huỳnh dạ
Tùng nhiên hoả thụ tàng huỳnh dạ, căn bố châm phong xuất duẩn thì   Đoàn thuyền Phiên An từ […]
23. Giang đình hồng lạo tẩm
Giang đình hồng lạo tẩm, thủy quách bạch vân vi   “Lúc đi qua Định Tường, tôi nghe nói triều […]
22. Quy sơn bất tận tình trung khúc
Quy sơn bất tận tình trung khúc, dạ dạ phần tiền khởi nộ ba   Việc trở về Hà Tiên […]
Có gì để nói
Mài son bén phấn hây hây. Đêm nguyệt đưa xuân một nguyệt hay. More...
Email subscription

Địa chỉ email để nhận tin:

 Nhận tin bằng feed

 Follow me on Twitter