Blog - One sentence
Giao tình tợp chén chiêm bao, ngựa Hồ thôi gió bấc nào đạp xuân. Đây người áo đỏ tầm xuân, đấy đi tang trắng mấy lần trùng quan.
TS – LC&ĐV – 4
I. Diễn biến 1. Ngư ông đắc lợi Có 1 câu nói của Đặng Đức Siêu được nhà sử học […]
TS – LC&ĐV – 3
I.3. Tổng kết Vấn đề ở VN cuối thế kỷ 18 có thể tạm tổng kết với 2 yếu tố: […]
TS – LC&ĐV – 2
I.2. Đàng Ngoài Để nói về Đàng Ngoài, trước tiên có lẽ cần chú ý đến tình hình chính trị […]
TS – LC&ĐV – 1
Vì là dù gì bản chất mệnh mình vẫn là TPVT thân SPT nên nhìn bão tới thì có phản […]
PKL
Phan Kim Liên chi tiền thế kim sinh Trước đây dạo qua phim này vài lần mà cứ lướt qua […]
Có gì để nói
Nhu nhược ư thủy, thủy chi thắng cương More...
Email subscription

Địa chỉ email để nhận tin:

 Nhận tin bằng feed

 Follow me on Twitter