Blog - One sentence
Giao tình tợp chén chiêm bao, ngựa Hồ thôi gió bấc nào đạp xuân. Đây người áo đỏ tầm xuân, đấy đi tang trắng mấy lần trùng quan.
TS – LC&ĐV – 5
II-2. Phân rã Thật ra, khi nói Tây Sơn không đại diện cho thành phần nào, thì vẫn còn 1 […]
TS – LC&ĐV – 4
I. Diễn biến 1. Ngư ông đắc lợi Có 1 câu nói của Đặng Đức Siêu được nhà sử học […]
TS – LC&ĐV – 3
I.3. Tổng kết Vấn đề ở VN cuối thế kỷ 18 có thể tạm tổng kết với 2 yếu tố: […]
TS – LC&ĐV – 2
I.2. Đàng Ngoài Để nói về Đàng Ngoài, trước tiên có lẽ cần chú ý đến tình hình chính trị […]
TS – LC&ĐV – 1
Vì là dù gì bản chất mệnh mình vẫn là TPVT thân SPT nên nhìn bão tới thì có phản […]
Có gì để nói
Trong mưa và cánh đồng, dấu chân người biến mất. More...
Email subscription

Địa chỉ email để nhận tin:

 Nhận tin bằng feed

 Follow me on Twitter