Blog - One sentence
Giao tình tợp chén chiêm bao, ngựa Hồ thôi gió bấc nào đạp xuân. Đây người áo đỏ tầm xuân, đấy đi tang trắng mấy lần trùng quan.
14. Phá mộng anh phiên tình tự ác
Phá mộng anh phiên tình tự ác, chức sầu liễu tỏa áo nùng thâm   Trúc reo như mưa. Chớp […]
13. Sơ bạc yên tà kháo liễu ty
13. Sơ bạc yên tà kháo liễu ty, lộ hoa như lệ trích hoa chi Sau mấy ngày suy nghĩ, […]
12. Loạn thi tùng lý bạt thân hoàn
Loạn thi tùng lý bạt thân hoàn, nhất lĩnh đơn y huyết chiến ban   “Tôi còn thắc mắc tại […]
11. Quân mã hoàng thần mã bạch
Quân mã hoàng thần mã bạch, kim lặc tử ty cương   Mùa hạ năm ấy, đoàn binh tướng chinh […]
10. Sầu tuyệt tử hôi tao ninh hậu
Sầu tuyệt tử hôi tao ninh hậu, lộ nhân không chỉ cố tương quân   Lần cuối cùng cô gặp […]
Có gì để nói
Trong mưa và cánh đồng, dấu chân người biến mất. More...
Email subscription

Địa chỉ email để nhận tin:

 Nhận tin bằng feed

 Follow me on Twitter