Blog - One sentence
Giao tình tợp chén chiêm bao, ngựa Hồ thôi gió bấc nào đạp xuân. Đây người áo đỏ tầm xuân, đấy đi tang trắng mấy lần trùng quan.
TS – LC&ĐV – 7
4. Xây dựng Như vậy, ta có thể thấy ngay vấn đề của Tây Sơn khi lên nắm quyền quản […]
TS – LC&ĐV – 6
II-3: Lực lượng Nhân nói đến chuyện "cải cách", thì 1 vấn đề thâm-căn-cố-đế trở lại: Sự thiếu hiểu biết […]
TS – LC&ĐV – 5
II-2. Phân rã Thật ra, khi nói Tây Sơn không đại diện cho thành phần nào, thì vẫn còn 1 […]
TS – LC&ĐV – 4
I. Diễn biến 1. Ngư ông đắc lợi Có 1 câu nói của Đặng Đức Siêu được nhà sử học […]
TS – LC&ĐV – 3
I.3. Tổng kết Vấn đề ở VN cuối thế kỷ 18 có thể tạm tổng kết với 2 yếu tố: […]
Có gì để nói
Sự thật không thuộc về con người, cũng chẳng thuộc trời hay đất. Nó thuộc về ngọn gió. More...
Email subscription

Địa chỉ email để nhận tin:

 Nhận tin bằng feed

 Follow me on Twitter